UngData

UngData

 

I 2018 gjennomføres Ungdata junior-undersøkelsen i Bydel Alna i Oslo kommune blant skoleelever på 5.-7. trinn.

Undersøkelsen kartlegger de mest sentrale områdene i barns liv. Hensikten er å få mer kunnskap om hvordan det er å være barn i kommunen – om hvordan barna har det og hva de driver med i fritiden. Resultatene fra undersøkelsen skal brukes i kommunens arbeid med denne aldersgruppen, og til forskning.

For at undersøkelsen skal ha størst mulig verdi, er det viktig at så mange som mulig deltar. Dette er en mulighet for barn i Bydel Alna i Oslo kommune til å fortelle politikere, myndigheter og forskere om hvordan deres liv er.

Hvem står bak undersøkelsen?

Undersøkelsen gjennomføres av forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) og Kompetansesenter rus - Oslo (KoRus - Oslo), på oppdrag fra Bydel Alna i Oslo kommune. Rambøll er teknisk leverandør for datainnsamlingen.

Når og hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Undersøkelsen er anonym, og gjennomføres ved at barna svarer på et elektronisk spørreskjema på skolen. Det tar omtrent 20 minutter å svare på undersøkelsen, og undersøkelsen foregår i Bydel Alna i Oslo kommune.

Hva spørres det om?

Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hva barna driver med på fritida, hvordan de opplever skolen og hvordan de har det. Undersøkelsen vil gi svar på hvor fornøyde barna er med nærmiljøet, venner, foreldre og livet generelt. Foresatte som ønsker det, kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte KoRus - Oslo.

Følgende hovedtema inngår i undersøkelsen:

 

1. Hjem og familie

2. Venner

3. Skole

4. Fritid

5. Helse

6. Mediebruk

7. Mobbing

8. Livskvalitet

Hvordan informeres foresatte?

I forkant av undersøkelsen vil alle foresatte få tilsendt et informasjonsbrev om undersøkelsen. Skolene er også oppfordret til å informere om undersøkelsen på sine nettsider. Mer informasjon om Ungdata junior finner du på nettsidene til NOVA, OsloMet - storbyuniversitetet.

Personvernhensyn og etikk

Undersøkelsen er

 

anonym, så det er ikke mulig å identifisere enkeltelever gjennom de data som samles inn. Det blir ikke spurt om navn eller andre personidentifiserende opplysninger i spørreskjemaet. Ingen enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes når resultatene fra undersøkelsen offentliggjøres.

Det er

 

frivillig å delta i undersøkelsen og barna står selv fritt til å velge å ikke delta. Foresatte kan reservere sine barn fra å delta. Foresatte som ikke ønsker at barnet deres skal delta, må gi beskjed til kontaktlærer i forkant av undersøkelsen.

Deltakelse foregår ved at barna logger seg inn på en nettside med en

 

tilfeldig engangskode som deles ut til de som skal være med i undersøkelsen. Det er ingen koplinger mellom engangskode og den som svarer. Engangskoden blir brukt for å sikre at bare de som skal være med i undersøkelsen deltar.

De som svarer på undersøkelsen kan hoppe over enkeltspørsmål hvis de ønsker det, og kan også trekke seg dersom de ønsker det.

Datamaterialet vil bli lagt inn i nasjonal database, sammen med tilsvarende barneundersøkelser gjennomført i andre kommuner. Data fra undersøkelsen vil kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter for å framskaffe ny kunnskap om barns oppvekstsvilkår i Norge.

Ivaretakelse av deltakerne

De fleste spørsmålene i spørreskjemaet omfatter temaer som de fleste synes er uproblematiske. For noen kan enkelte spørsmål likevel være vanskelig å svare på. Før undersøkelsen starter vil elevene bli informert om at de kan hoppe over slike spørsmål. Dette står også på den første siden i det elektroniske spørreskjemaet. Det vil bli opplyst om mulighetene for å ta kontakt med sosiallærer, helsesøster eller Kors på halsen (hjelpetelefon fra Røde Kors – tlf. 800 333 21) dersom noen ønsker å snakke med voksne etter å ha svart på undersøkelsen. Dette står også på den siste siden i det elektroniske spørreskjemaet.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål vedrørende Ungdata junior-undersøkelsen, ta kontakt med fagkoordinator Yvonne Larsen ved KoRus - Oslo (908 14 334/yvonne.larsen@vel.oslo.kommune.no), eller kontaktperson enhetsleder, enhet kultur, møteplasser og frivillighet Carl-Fredrik Sandkroken-Olafsen i Bydel Alna i Oslo kommune (907 16 512/ carl-fredrik.olafsen@bal.oslo.kommune.no).