Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdighet

Disse ferdighetene er viktige for at elever skal kunne lykkes innenfor utdanningssystemet, men også for at de skal kunne forstå og være aktive i samfunnet. Det er viktig at elevene tilegner seg best mulige grunnlegende ferdigheter så tidlig som mulig, slik at de får de redskapene de trenger for å lære seg andre fag og samfunnsområder. De fem grunnleggende ferdighetene er nedtegnet i den gjeldende læreplanen Kunnskapsløftet og er:

  • Å kunne uttrykke seg muntlig
  • Å kunne lese
  • Å kunne uttrykke seg skriftlig
  • Å kunne regne
  • Å kunne bruke digitale verktøy

Skjønnhaug skole kartlegger alle elever flere ganger i året for å kunne tilpasse opplæringen til den enkelte elev. Det settes inn spesielle tiltak ikke bare for elever som faller under de anbefalte nivåer, men også for resten av elevene slik at alle lærer mer. Resultater av disse undersøkelsene analyseres og brukes aktivt i planleggingen og gjennomføringen av undervisningen. Det skapes også dialog med de foresatte om hvordan de best mulig kan hjelpe sitt barn til faglig og sosial utvikling.