Elevrådet

Elevrådet er elevenes råd, det vil si at det er et demokratisk organ valgt av elevene for elevene. Elevrådet skal jobbe for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og læringsmiljøer og sikre at elevenes rettigheter ivaretas.

Hver skole er i følge opplæringsloven, pliktig til å opprette et elevråd. Hver base velger en representant og en vara som skal representere elevene i basen. De blir valgt i begynnelsen av september og er valgt for et skoleår. Det er disse valgte representantene som utgjør elevrådet. Alle representanter i elevrådet møter på elevrådsmøter. Hvis representantene er hindret i å møte kan vara møte i stedet. Fra 1.-2. trinn er det normalt at både representant og vara møter. Elevrådet velger elevrådsleder og nestleder. De tillitsvalgte på 5.-7. trinn går automatisk inn i elevrådsstyret sammen med leder og nestleder. Elevrådet møtes cirka annen hver måned, mens styret møtes noe oftere. Styrets oppgave er å forberede elevrådsmøter og behandle hastesaker eller saker som gjelder elever på mellomtrinnet.

 

Elevrådsarbeidet ledes av :

 Kontaktlærer for elevrådet: Gro Thomassen