Vår profil

Forside med skolens logo.

Vårt mål er at våre elever skal oppleve glede og entusiasme rundt læring og skole. Et godt

læringsmiljø på Skjønnhaug skole kjennetegnes av: Lærere som har høye forventninger til elevene,

elevene får tydelige og raske tilbakemeldinger som fører til videre læring, positive relasjoner mellom

elever og lærere, god elevmedvirkning og tilpasset/ differensiert undervisning.

Skolen er resultat –og mestringsorientert, og etterstreber en forskningsbasert tilnærming til måloppnåelse. Gode relasjoner med hjemmet, lærerne og elevene er kjernen i arbeidet med å oppnå et best mulig

læringsutbytte for våre elever. Alle skal ha lik mulighet til å tilegne seg den kunnskap og kompetanse

som behøves for å sikre en trygg fremtid, i et samfunn som krever stadig mer av en.

Elevene skal kunne mestre overgangen fra småtrinnet til mellomtrinnet, og være godt rustet til å møte

de faglige utfordringene på ungdomsskolen.

Skolens verdier er høflighet, vennlighet, empati, samarbeid og inkludering.

 

Vi farger fremtiden