Driftsstyret

Driftsstyret har følgende hovedoppgaver:

  • Å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • Å vedta strategisk plan for skolen
  • Å behandle resultater fra nasjonale og kommunale tester og undersøkelser
  • Å behandle resultater fra brukerundersøkelsen
  • Å påse at skolen driver skolebasert vurdering

Driftsstyret på Skjønnhaug skole består av to foreldre, to ansatte og tre eksterne. De to foreldremedlemmene innstilles av Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) via Byrådet. De to ansatte innstilles naturlig nok av de ansatte og de tre eksterne er politisk oppnevnt av bydelsutvalget. Rektor er med driftsstyret som ansvarlig for driftsstyrets sekretariats funksjon. Det velges en leder og nestleder i driftsstyret gjennom flertallsvalg blant driftsstyrets medlemmer. Ansatte kan ikke velges til disse to funksjonene.

Medlemmer i driftsstyret er:

Driftsstyreleder: Raymond Egge
Fau-repr.: Farrukh Ahmed
Repr. fra skolen: Karianne Tømte
Reps. fra skolen: Gro Thomassen
Politiske repr.: Rolf Wermundsen
Politiske repr.: Morten Svensson
Politiske repr.: Faiz Ahmed Faiz
Rektor: Marit Håberg

Assisterende rektor: Cecilie Sire Bakkem

AKS leder: Tone Sørlie